This page is available in Czech language only.

Oznámení o fúzi (sloučení) společností

11. 04. 2024

Vážení obchodní partneři/investoři,

obracíme se na Vás jménem společnosti SNAPCORE a.s. a SNP INVEST, investiční fond, a.s., u kterých probíhal proces sloučení (fúze). Jeho výsledkem bude vytvoření jediné společnosti, která se stane nástupcem obou výše uvedených.

Nástupnickou společností se stane SNP INVEST, investiční fond, a.s., která je držitelem platné licence České národní banky (dale jen jako „ČNB”) k působení jako samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů podle § 8odst. 1 ZISIF, ktery je oprávněn shromažďovat peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 ZISIF. Společnost SNAPCORE a.s. po dokončení procesu sloučení (fúze) zanikne a veškerá práva, povinnosti a závazky přejdou na nástupnickou společnost SNP INVEST, investiční fond, a.s.

Celý proces fúze byl připravený a je realizován na základě konzultací a pravních stanovisek renomované právní kanceláře v souladu s právním řádem České republiky i Evropské unie.

Pro Vás, naše obchodní partnery, se procesem fúze z hlediska obchodních podmínek a parametrů obchodního vztahu (podnikatelské půjčky) nic nemění. Z hlediska Vašeho postavení, jako věřitele společnosti SNAPCORE a.s., se změní pouze to, ze se stanete věřiteli nástupnické společnosti SNP INVEST, investiční fond, a.s. Stanete se investory fondu kvalifikovaných investorů se všemi benefity, které Vám nově toto postavení přináší. SNP INVEST, investiční fond, a.s. (dále jen jako ,,Fond“) totiž podniká na základě licence ČNB a jako samosprávný investiční fond podléhá i jejímu dohledu a regulaci. Dohled ČNB znamená i vyšší kontrolu prostředků z hlediska AML procesů (opatření proti praní tzv. špinavých peněz). Fond dále využívá služeb depozitáře a auditora. Fungování Fondu, včetně nakládání se svěřenými finančními prostředky, je přesně definováno v platném statutu Fondu, který byl schválen ČNB a jehož dodržovaní podléhá kontrole depozitáře Fondu. Statut Fondu budete mít dostupný vždy na stránkách Fondu www.snpinvest.cz.

Jménem společnosti SNAPCORE a.s. Vám děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru, kterou nám projevujete. Jménem společnosti SNP INVEST, investiční fond, a.s. se těšíme na pokračování této spolupráce v budoucnosti.

V připadě jakýchkoliv dotazů, nejen k probíhající fúzi, jsme Vám plně k dispozici na kontaktních spojeních uvedených na našem webu www.snpinvest.cz.

S úctou

Ing. Pavel Makovec

člen predstavenstva
SNP INVEST, investiční fond, a.s.

a

Petr Žáček
člen představenstva
SNAPCORE a.s.

Zpět na Archiv článků


On 1 April 2024, SNAPCORE a.s. merged with SNP INVEST investment fund. The result is the creation of one company, which becomes the successor of both original companies. SNAPCORE a.s. was dissolved and all rights, obligations and liabilities were transferred to SNP INVEST, investiční fond, a.s.

If you have any questions, not only about the merger, we are at your full disposal at the contact links listed on our website www.snpinvest.cz.

On behalf of SNAPCORE a.s. we thank you for your trust so far. And on behalf of SNP INVEST, Investment Fund, Inc., we look forward to a new chapter.


Close | Visit snpinvest.cz